Συνεδριάζει την Τετάρτη (16/2) το Δ.Σ Κομοτηνής

Συνεδριάζει την Τετάρτη (16/2) το Δ.Σ Κομοτηνής

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020, την υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-2021 και την υπ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 14:00, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, με την αποστολή της ψήφου σας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τις εισηγήσεις των θεμάτων, που επίσης έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting).

  1. Έγκριση ή μη κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2022), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων.
  2. Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής».
  3. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Δημοτική Κοινότητα Κοσμίου Δήμου Κομοτηνής, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς δημοπρασία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό