Θέµα έχει ανακύψει µε τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια

Θέµα έχει ανακύψει µε τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια

Ενώ όλοι θέλουν την ευκολία της ψηφιακής διεκπεραίωσης αυτού του θέµατος, όπως και την αποσαφήνιση µε όσο το δυνατόν πιο επίσηµο τρόπο της σχέσης καλλιεργητή και ιδιοκτήτη αγροτικής γης, την ίδια στιγµή που καθίσταται υποχρεωτική η αποτύπωση µε ηλεκτρονικό τρόπο αυτής της συµφωνίας (ενοικίαση γης), δηλαδή όταν επιβάλλεται το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο, τότε αρχίζουν τα παρατράγουδα.

Υπενθυµίζεται ότι µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (υπ’ αρθµ. 416/110255/21-01-2021 ΥΑ) και την από 1η ∆εκεµβρίου σχετική οδηγία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι αγρότες που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2022 υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκµετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται:

Για τα ιδιόκτητα: στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

Για τα µισθωµένα: στη ∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µέσω εφαρµογής Α.Α.∆.Ε. ανεξαρτήτως ποσού µισθώµατος και από µηδενικό ποσό µίσθωσης σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα µίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα (ηλεκτρονικό µισθωτήριο).

Αν όλα βαίνουν καλώς µε τα αγροτεµάχια που δηλώνονται κάθε χρόνο στο ΟΣ∆Ε, τότε είναι ν’ απορείς πού βρίσκεται το πρόβληµα. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιους εκ των ενδιαφεροµένων να διαµαρτύρονται και κάποιους συγκεκριµένους «πυρήνες» να προτρέπουν τους αγρότες να βγουν στους δρόµους;

Αντίθετα µε ό,τι λέγεται, αν κάποιοι έχουν λόγο να ανησυχούν δεν είναι οι αγρότες – καλλιεργητές, αλλά οι κάτοχοι αγροτικής γης και ο τρόπος µε τον οποίο διευθετούν µέχρι σήµερα αυτή τη δραστηριότητα (ενοικίαση αγροτικής γης).

Έχουν λόγο να ανησυχούν επίσης, όλοι εκείνοι που δηλώνουν, είτε ανύπαρκτη αγροτική γη ή επιλέξιµες αγροτικές εκτάσεις που δεν τους ανήκουν και για τις οποίες σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσαν να εµφανίσουν όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο παραστατικά.

ERT Komotinis/BM

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό