Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής: Προκηρύσσει 52 θέσεις και για απόφοιτους γυμνασίου

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής: Προκηρύσσει 52 θέσεις και για απόφοιτους γυμνασίου

Θα προσληφθούν νοσηλευτές, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τραπεζοκόμοι, πλύντες και καθαριστές

ο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 52 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Οι ειδικότητες

  1. ΤΕ Νοσηλευτών – 1 θέση
  2. ΔΕ Μαγείρων – 12 θέσεις
  3. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 1 θέση
  4. ΔΕ Υδραυλικών – 1 θέση
  5. ΥΕ Τραπεζοκόμων – 14 θέσεις
  6. ΥΕ Πλυντών – 11 θέσεις
  7. ΥΕ Καθαριστών – 12 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας με οκτάωρη απασχόληση.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεσηέως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχλμ.Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, υπόψιν Κου Αστυνόμου Β΄ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ Στυλιανού (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57035, 25310- 57008).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε στο proson.gr όλη την προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό