Το ποσό των 74 εκατ. ευρώ για το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ” για την ΑΜ-Θ

Το ποσό των 74 εκατ. ευρώ για το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ” για την ΑΜ-Θ

– Η Πλατ­φόρ­μα των αι­τή­σε­ων για το πρό­γραμ­μα που άνοιξε στις 9 Δε­κέμ­βρη, μετά την παράταση που είχε δοθεί

– Πό­τε α­νοί­γουν οι αι­τή­σεις για A­MΘ – Ε­πι­δο­τή­σεις κα­τά πε­ρι­ο­χή

– Με­γά­λη α­να­μέ­νε­ται η αν­τα­πό­κρι­ση των πο­λι­των

Με α­πό­φα­ση του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, Χρή­στου Μέ­τιου, η συμ­βο­λή της Πε­ρι­φέ­ρειας ΑΜΘ στο πρό­γραμ­μα ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας κα­τοι­κι­ών “Ε­ΞΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΩ – ΑΥ­ΤΟ­ΝΟ­ΜΩ”, θα α­νέλ­θει σε 30 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ α­πό πό­ρους του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Τα­μεί­ου Πο­λι­τι­κής Συ­νο­χής.
Αυ­τό α­να­κοί­νω­σε ο κ. Μέ­τιος κα­τά τη διά­ρκεια τη­λε­δι­ά­σκε­ψης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε με τους Προ­έ­δρους των ΤΕ­Ε Θρά­κης και Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας .

Στην τη­λε­δι­ά­σκε­ψη α­να­φέρ­θη­κε πως μα­ζί με τα 44 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ που ε­κτι­μά­ται ό­τι θα δι­α­θέ­σει το Υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λον­τος και Ε­νέρ­γειας, οι συ­νο­λι­κοί πό­ροι που θα δι­α­τε­θούν για την ε­νερ­γεια­κή α­να­βάθ­μι­ση κα­τοι­κι­ών στην Α­να­το­λι­κή Μα­κε­δο­νί­α και Θρά­κη θα εί­ναι 74 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ.

Σε δη­λώ­σεις του ο πρό­ε­δρος του ΤΕ­Ε Θρά­κης, Δη­μή­τρης Λου­ρί­κας, α­νέ­φε­ρε πως στις 9 Δε­κεμ­βρί­ου ά­νοι­ξε το πρό­γραμ­μα και θα γί­νον­ται δε­κτές οι αι­τή­σεις των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων.

Ω­στό­σο, α­νέ­φε­ρε και την πτώ­ση του συ­στή­μα­τος με τις αι­τή­σεις που εί­χε ση­μει­ω­θεί τις προ­η­γού­με­νες φο­ρές και κα­τέ­θε­σαν την πρό­τα­ση οι αι­τή­σεις των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων να κρα­τι­ούν­ται στο σύ­στη­μα και με σει­ρά προ­τε­ραι­ό­τη­τας ό­ταν γε­μί­ζει το τα­μεί­ο για την υ­λο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος, να μην χρει­ά­ζε­ται να ε­πα­να­λά­βουν την δι­α­δι­κα­σί­α.

Σύμ­φω­να με την δι­α­δι­κα­σί­α, α­φού εγ­κρι­θεί η αί­τη­ση, το κά­θε νοι­κο­κυ­ριό θα πρέ­πει να έλ­θει σε ε­πα­φή με κά­ποι­ον Μη­χα­νι­κό ο ο­ποί­ος και θα ε­λέγ­χει το σπί­τι και το κα­τα­τά­ξει στην κα­τη­γο­ρί­α που εί­ναι-ε­νερ­γεια­κό πι­στο­ποι­η­τι­κό- και θα α­να­φέ­ρει τις πα­ρεμ­βά­σεις που πρέ­πει να γί­νουν για να μην εί­ναι πια ε­νερ­γο­βό­ρο.

Σε δεύ­τε­ρη φά­ση αν το νοι­κο­κυ­ριό δι­α­θέ­τει τα χρή­μα­τα προ­βαί­νει στις πα­ρεμ­βά­σεις, ει­δάλ­λως θα πρέ­πει να κά­νει δά­νει­ο στην τρά­πε­ζα…και υ­πό τις πα­ρού­σες συν­θή­κες θα κα­τα­βλη­θεί προ­σπά­θεια να κι­νη­θεί γρή­γο­ρα η δα­νει­ο­δό­τη­ση.

Α­κο­λου­θεί η φά­ση του δεύ­τε­ρου πι­στο­ποι­η­τι­κού α­πό άλ­λο Μη­χα­νι­κό στην κλί­μα­κα που α­νέ­βη­κε και δεν εί­ναι πια ε­νερ­γο­βό­ρα η οι­κί­α.

Οι πα­ρεμ­βά­σεις μπο­ρεί να α­φο­ρούν θερ­μο­μο­νώ­σεις, η­λια­κούς θερ­μο­σί­φω­νες κ.α.

 

Α­να­βο­λή της έ­ναρ­ξης του προ­γράμ­μα­τος “Ε­ξοι­κο­νο­μώ – Αυ­το­νο­μώ” ζήτησε και πήρε το ΤΕ­Ε – Σο­βα­ρά θέ­μα­τα λό­γω κο­ρω­νο­ϊ­ού, κίν­δυ­νος για την ι­σό­τι­μη πρό­σβα­ση στους πό­ρους του προ­γράμ­μα­τος

Ε­πι­στο­λή προς τον Υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λον­τος και Ε­νέρ­γειας Κω­στή Χα­τζη­δά­κη α­πέ­στει­λε ο Πρό­ε­δρος του ΤΕ­Ε Γι­ώρ­γος Στα­σι­νός ζη­τών­τας την α­να­βο­λή έ­ναρ­ξης της πε­ρι­ό­δου υ­πο­βο­λής αι­τή­σε­ων του προ­γράμ­μα­τος “Ε­ξοι­κο­νο­μώ – Αυ­το­νο­μώ”, λό­γω των δυ­σκο­λι­ών που προ­κύ­πτουν α­πό την παν­δη­μί­α του κο­ρω­νο­ϊ­ού και το γε­νι­κό α­πα­γο­ρευ­τι­κό που ι­σχύ­ει στη χώ­ρα.

Σύμ­φω­να με τον Γι­ώρ­γο Στα­σι­νό, τα προ­βλή­μα­τα ι­σό­τι­μης πρό­σβα­σης ό­λων των πο­λι­τών στο πρό­γραμ­μα εί­ναι προ­φα­νή α­πό τις δυ­σκο­λί­ες που προ­κύ­πτουν. Ταυ­τό­χρο­να το ΤΕ­Ε ζη­τά την ά­με­ση ο­λο­κλή­ρω­ση και δη­μο­σι­ο­ποί­η­ση της τε­λι­κής έκ­δο­σης του Ο­δη­γού του προ­γράμ­μα­τος, για την κα­λύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σί­α ό­λων, ώ­στε να ε­πι­τευ­χθούν κα­τά τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο τό­σο οι στό­χοι ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας ό­σο και του ί­διου του προ­γράμ­μα­τος

Σύμ­φω­να με το ΤΕ­Ε, λό­γω της δυ­σμε­νούς κα­τά­στα­σης στην ο­ποί­α έ­χει πε­ρι­έλ­θει η Χώ­ρα α­πό τη λή­ψη έ­κτα­κτων μέ­τρων για την αν­τι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νο­ϊ­ού C­O­V­ID-19, οι μη­χα­νι­κοί αν­τι­με­τω­πί­ζουν δυ­σκο­λί­ες στις με­τα­κι­νή­σεις τους, προ­κει­μέ­νου να δι­ε­νερ­γή­σουν τις ε­πι­θε­ω­ρή­σεις στις κα­τοι­κί­ες ή για τη συλ­λο­γή των δι­ά­φο­ρων δι­και­ο­λο­γη­τι­κών που θα α­να­λά­βουν για λο­γα­ρια­σμό των δι­και­ού­χων και α­δυ­να­τούν να ο­λο­κλη­ρώ­σουν ό­λες τις α­παι­τού­με­νες ε­νέρ­γει­ες για την υ­πα­γω­γή ι­δι­ο­κτη­σι­ών στο πρό­γραμ­μα “Ε­ΞΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΩ – ΑΥ­ΤΟ­ΝΟ­ΜΩ”.

 

Πό­τε α­νοί­γουν οι αι­τή­σεις για A­MΘ – Ε­πι­δο­τή­σεις κα­τά πε­ρι­ο­χή

Ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την εκ­κί­νη­ση του προ­γράμ­μα­τος “Ε­ξοι­κο­νο­μώ – Αυ­το­νο­μώ”, σύμ­φω­να με το υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λον­τος και Ε­νέρ­γειας (Υ­ΠΕΝ).

Σύμ­φω­να με τον ο­δη­γό για το “Ε­ξοι­κο­νο­μώ – Αυ­το­νο­μώ”, με το πρό­γραμ­μα μπο­ρούν να ε­πι­δο­τη­θούν έ­ως και κα­τά 85%, με α­νώ­τα­το πο­σό τις 50.000 ευ­ρώ, 10 τύ­ποι α­να­βαθ­μί­σε­ων κα­τοι­κί­ας.

Τα κρι­τή­ρια για το “Ε­ξοι­κο­νο­μώ – Αυ­το­νο­μώ” εί­ναι ει­σο­δη­μα­τι­κά, με χα­μη­λό­τε­ρο πο­σο­στό ε­πι­δό­τη­σης το 55%, και το Υ­ΠΕΝ έ­χει δι­α­μη­νύ­σει ό­τι ου­δείς εκ των εν­δι­α­φε­ρό­με­νων θα μεί­νει ε­κτός, κα­θώς θα υ­πα­χθεί σε ε­πό­με­νο κύ­κλο του προ­γράμ­μα­τος.

Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ό­τι το “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ” θα έ­χει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 850 ε­κατ. ευ­ρώ και θα πα­ρα­μεί­νει “α­νοι­χτό” μέ­χρι ε­ξαν­τλή­σε­ως των δι­α­θέ­σι­μων πό­ρων α­νά πε­ρι­φέ­ρεια. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος πε­ρι­λαμ­βά­νει πό­ρους ε­πι­χο­ρή­γη­σης ύ­ψους Ε 803 ε­κατ. (κα­τα­νε­μη­μέ­νους α­νά πε­ρι­φέ­ρεια σύμ­φω­να με τον πί­να­κα που α­κο­λου­θεί) και πό­ρους α­πό το υ­φι­στά­με­νο Τα­μεί­ο  του προ­γράμ­μα­τος Ε­ξοι­κο­νο­μώ Κα­τ’ Οί­κον Ι­Ι για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση δα­νεί­ων.

 

Το νέο χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις

Δε­κα­ή­με­ρη α­να­βο­λή στην έ­ναρ­ξη υ­πο­βο­λής αι­τή­σε­ων στο πρό­γραμ­μα “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ” που α­πο­φά­σι­σαν τα υ­πουρ­γεί­α Πε­ρι­βάλ­λον­τος & Ε­νέρ­γειας και Α­νά­πτυ­ξης & Ε­πεν­δύ­σε­ων, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη ό­πως ε­πι­ση­μαί­νουν, τις πα­ρε­νέρ­γει­ες που προ­κα­λεί η παν­δη­μί­α του κο­ρο­νο­ϊ­ού και τα αι­τή­μα­τα του τε­χνι­κού κό­σμου ι­δι­αί­τε­ρα α­πό τη Βό­ρει­ο Ελ­λά­δα.

Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι η πλατ­φόρ­μα μέ­σω της ο­ποί­ας θα υ­πο­βάλ­λον­ται τα αι­τή­μα­τα άνοιξε στις 9 Δε­κεμ­βρί­ου, αρ­χής γε­νο­μέ­νης α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, αν­τί για τις 30 Νο­εμ­βρί­ου που εί­χε α­να­κοι­νω­θεί. Ε­πί­σης το ά­νοιγ­μα της πλατ­φόρ­μας για τις Πε­ρι­φέ­ρει­ες της Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δας -ό­που τα προ­βλή­μα­τα με τον κο­ρο­νο­ϊ­ό εί­ναι εν­το­νό­τε­ρα- θα με­τα­τε­θεί στο τέ­λος του χρο­νο­δι­α­γράμ­μα­τος.

 

Έ­τσι, το νέ­ο χρο­νο­δι­ά­γραμ­μα για την έ­ναρ­ξη υ­πο­βο­λής των αι­τή­σε­ων δι­α­μορ­φώ­νε­ται α­νά Πε­ρι­φέ­ρεια ως ε­ξής:

Θεσ­σα­λί­ας: 09.12.2020

Η­πεί­ρου και Ι­ο­νί­ων Νή­σων 11.12.2020

Ατ­τι­κής 14.12.2020

Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας και Πε­λο­πον­νή­σου 16.12.2020

Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας 18.12.2020

Κρή­της, Βο­ρεί­ου Αι­γαί­ου και Νο­τί­ου Αι­γαί­ου 21.12.2020

Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας-Θρά­κης 11.01.2021

Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας 13.01.2021

Κεν­τρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας 15.01.2021

Πο­λυ­κα­τοι­κί­ες 18.01.2021

 

Κω­στής Χα­τζη­δά­κης: Το γνω­στό σε ό­λους “Ε­ξοι­κο­νο­μώ κα­τ’ Οί­κον”, το δη­μο­φι­λέ­στε­ρο πρό­γραμ­μα του Ε­ΣΠΑ, με­τα­τρέ­πε­ται σε “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ”.

Το υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λον­τος και Ε­νέρ­γειας προ­χώ­ρη­σε στην προ­δη­μο­σί­ευ­ση του Ο­δη­γού του Προ­γράμ­μα­τος προ­κει­μέ­νου να δι­ευ­κο­λύ­νει τους εν­δι­α­φε­ρό­με­νους ι­δι­ο­κτή­τες κα­τοι­κι­ών να προ­ε­τοι­μά­σουν την αί­τη­σή τους. Ση­μει­ώ­νε­ται πως το νέ­ο πρό­γραμ­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει α­πλού­στε­ρη δι­α­δι­κα­σί­α υ­πα­γω­γής για πο­λυ­κα­τοι­κί­ες αλ­λά και δι­ευ­ρυ­μέ­νες σε σχέ­ση με το πα­ρελ­θόν προ­ϋ­πο­θέ­σεις υ­πα­γω­γής, ως προς το ει­σό­δη­μα και την ε­νερ­γεια­κή κα­τη­γο­ρί­α στην ο­ποί­α κα­τα­τάσ­σε­ται το κτί­ριο.

O υ­πουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λον­τος και Ε­νέρ­γειας Κω­στής X­α­τζη­δά­κης δή­λω­σε σχε­τι­κά ό­τι “η προ­δη­μο­σί­ευ­ση του ο­δη­γού του “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ”  δεί­χνει ό­τι μπαί­νου­με στην γραμ­μή της α­φε­τη­ρί­ας για την ε­νερ­γο­ποί­η­ση του με­γα­λύ­τε­ρου προ­γράμ­μα­τος ε­νερ­γεια­κής ε­ξοι­κο­νό­μη­σης που εί­χα­με πο­τέ. Το γνω­στό σε ό­λους “Ε­ξοι­κο­νο­μώ κα­τ’ Οί­κον”, το δη­μο­φι­λέ­στε­ρο πρό­γραμ­μα του Ε­ΣΠΑ που ξε­κι­νή­σα­με με τον Κω­στή Μου­σου­ρού­λη το 2009, με­τα­τρέ­πε­ται σε “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ”. Α­παν­τά στην αυ­ξη­μέ­νη έμ­φα­ση σε θέ­μα­τα ε­νερ­γεια­κής ε­ξοι­κο­νό­μη­σης που δί­νε­ται πλέ­ον τό­σο σε ευ­ρω­πα­ϊ­κό ό­σο και σε ε­θνι­κό ε­πί­πε­δο.

 

Βα­σι­κές δι­α­φο­ρές με τα πα­λιά “Ε­ξοι­κο­νο­μώ” εί­ναι:

-Η πο­λύ υ­ψη­λό­τε­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση των 850 ε­κατ. ευ­ρώ (υ­πεν­θυ­μί­ζω ό­τι ό­λα τα προ­γράμ­μα­τα που “έ­τρε­ξαν” α­πό το 2011 και με­τά εί­χαν συ­νο­λι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της τά­ξης των 1,3 δισ. ευ­ρώ)

-Το πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό ε­πι­δο­τή­σε­ων που φτά­νει α­κό­μα και το 85% (95% στις λι­γνι­τι­κές πε­ρι­ο­χές – ρή­τρα δί­και­ης με­τά­βα­σης), και συν­δέ­ε­ται για πρώ­τη φο­ρά με την ε­κτι­μώ­με­νη ε­τή­σια ε­ξοι­κο­νό­μη­ση πρω­το­γε­νούς ε­νέρ­γειας.

-Η πα­ρά­με­τρος της ε­νερ­γεια­κής αυ­το­νο­μί­ας, με εγ­κα­τά­στα­ση “έ­ξυ­πνων” συ­στη­μά­των και πα­ρεμ­βά­σεις για πα­ρα­γω­γή και α­πο­θή­κευ­ση ε­νέρ­γειας.

Το “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ” θα α­κο­λου­θή­σουν α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρα προ­γράμ­μα­τα ε­ξοι­κο­νό­μη­σης α­πό το ε­πό­με­νο έ­τος και με­τά. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι ό­σοι δεν υ­πα­χθούν στο τρέ­χον πρό­γραμ­μα θα έ­χουν την ευ­και­ρί­α να συμ­με­τά­σχουν στους ε­πό­με­νους κύ­κλους μα­ζί με άλ­λους εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νους, με νέ­ες αι­τή­σεις.

Εί­ναι εν­δει­κτι­κό ό­τι μό­νο οι πό­ροι που ε­κτι­μά­ται ό­τι θα προ­έλ­θουν α­πό το Τα­μεί­ο Α­νά­καμ­ψης για προ­γράμ­μα­τα ε­ξοι­κο­νό­μη­σης ε­νέρ­γειας έ­ως και το 2023 θα α­νέλ­θουν σε 3 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ !

Και στο πο­σό αυ­τό θα πρέ­πει να προ­στε­θούν και κε­φά­λαι­α α­πό το νέ­ο Ε­ΣΠΑ 2021-2027 που θα δι­α­σφα­λί­σουν ό­τι τα ε­πό­με­να χρό­νια θα κά­νου­με έ­να πραγ­μα­τι­κό άλ­μα στην ε­νερ­γεια­κή ε­ξοι­κο­νό­μη­ση, μια πρά­σι­νη πο­λι­τι­κή με ση­μαν­τι­κά ο­φέ­λη για τα νοι­κο­κυ­ριά, τις ε­πι­χει­ρή­σεις και τον κα­τα­σκευ­α­στι­κό κλά­δο”.

 

T­α κυ­ρι­ό­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά/αλ­λα­γές του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι” σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι τα εξής:

Νέα κριτήρια επιλεξιμότητας κατοικιών (ενεργειακή κατηγορία)

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

· Υφίσταται νόμιμα.

· Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

· Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

· Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους).

Κίνητρα Προγράμματος (ΝΕΟΣ Μέγιστος προϋπολογισμός  παρεμβάσεων, νέες αμοιβές για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Επιθεώρησης, μελέτες, κλπ)

Τα κίνητρα του προγράμματος αφορούν:

Α. Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσοστό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές

Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 Ε επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης  πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την πραγματικά επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh).

Β. Δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100%, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

Γ. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε:

· Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων

· Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση,

· Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για  μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου),

· Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι ποσού των 250 €.

 

Α­πο­φα­σί­στη­κε ε­πί­σης, ό­τι το α­παι­τού­με­νο α­πό τις Πο­λε­ο­δο­μί­ες (Υ­ΔΟΜ) πι­στο­ποι­η­τι­κό για να υ­πο­βλη­θεί η αί­τη­ση υ­πα­γω­γής στο πρό­γραμ­μα (Βε­βαί­ω­ση νο­μί­μως εκ­δο­θεί­σας οι­κο­νο­μι­κής ά­δειας ή Βε­βαί­ω­ση τα­κτο­ποί­η­σης αυ­θαι­ρέ­του) δεν εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κό στην πα­ρού­σα φά­ση και μπο­ρεί να αν­τι­κα­τα­στα­θεί α­πό μια υ­πεύ­θυ­νη δή­λω­ση, με σχε­τι­κή αλ­λα­γή που θα γί­νει στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύ­στη­μα. Η κα­τά­θε­ση του πι­στο­ποι­η­τι­κού κα­θί­στα­ται υ­πο­χρε­ω­τι­κή σε ε­πό­με­νο βή­μα της δι­α­δι­κα­σί­ας, ως προ­ϋ­πό­θε­ση υ­πα­γω­γής.

“Τα υ­πουρ­γεί­α Πε­ρι­βάλ­λον­τος & Ε­νέρ­γειας και Α­νά­πτυ­ξης & Ε­πεν­δύ­σε­ων θε­ω­ρούν ό­τι με τις τρο­πο­ποι­ή­σεις αυ­τές αν­τι­με­τω­πί­ζε­ται ση­μαν­τι­κό μέ­ρος των αι­τη­μά­των που υ­πο­βλή­θη­καν. Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, σε μια πε­ρί­ο­δο ύ­φε­σης σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη και στην Ελ­λά­δα, α­ξι­ο­ποι­ούν­ται με αυ­τόν τον τρό­πο τα ερ­γα­λεί­α του Τα­μεί­ου Α­νά­καμ­ψης προ­κει­μέ­νου να κι­νη­θεί η α­γο­ρά.

Σε πε­ρί­πτω­ση με­γα­λύ­τε­ρης α­να­βο­λής κρί­θη­κε ό­τι έ­να εμ­βλη­μα­τι­κό πρό­γραμ­μα του Τα­μεί­ου Α­νά­καμ­ψης ό­πως εί­ναι το “Ε­ξοι­κο­νο­μώ-Αυ­το­νο­μώ” θα έ­με­νε α­νε­νερ­γό σε μια πε­ρί­ο­δο κα­τά την ο­ποί­α η συμ­βο­λή του εί­ναι κρί­σι­μη για τη μεί­ω­ση των συ­νε­πει­ών της ύ­φε­σης και της ε­πα­νεκ­κί­νη­σης της οι­κο­νο­μί­ας”, το­νί­ζουν τα συ­ναρ­μό­δια υ­πουρ­γεί­α.

Υ­πεν­θυ­μί­ζουν ε­ξάλ­λου ό­τι κά­θε χρό­νο πλέ­ον θα προ­κη­ρύσ­σον­ται προ­γράμ­μα­τα αυ­τής της κλί­μα­κας. Ε­πο­μέ­νως, ό­σοι δεν εν­τα­χθούν φέ­τος θα έ­χουν το δι­καί­ω­μα να υ­πο­βάλ­λουν αι­τή­σεις τους α­μέ­σως ε­πό­με­νους μή­νες για το 2021, κα­θώς και για ό­λα τα ε­πό­με­να χρό­νια.

 

Το πρό­γραμ­μα θα πα­ρα­μεί­νει “α­νοι­χτό” μέ­χρι ε­ξαν­τλή­σε­ως των δι­α­θέ­σι­μων πό­ρων α­νά πε­ρι­φέ­ρεια ε­νώ ε­κτός α­πό τις ε­πι­χο­ρη­γή­σεις το πρό­γραμ­μα πα­ρέ­χει και ά­το­κα δά­νεια.

Το βα­σι­κό πο­σο­στό ε­πι­χο­ρή­γη­σης κυ­μαί­νε­ται (α­νά­λο­γα με την ει­σο­δη­μα­τι­κή κα­τη­γο­ρί­α) α­πό 35% έ­ως 65%, στο ο­ποί­ο προ­στί­θεν­ται:

E­ι­δι­κή προ­σαύ­ξη­ση +10% λό­γω C­O­V­ID – 19 σε ό­λους

Ε­νερ­γεια­κό p­r­e­m­i­um +10% ε­φό­σον ε­πι­τευ­χθεί α­να­βάθ­μι­ση σε ε­νερ­γεια­κή κα­τη­γο­ρί­α του­λά­χι­στον Β’

Ει­δι­κή προ­σαύ­ξη­ση +10% (ρή­τρα δί­και­ης με­τά­βα­σης) σε λι­γνι­τι­κές πε­ρι­ο­χές.

Ο α­νώ­τα­τος ε­πι­λέ­ξι­μος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για μο­νο­κα­τοι­κί­ες και δι­α­με­ρί­σμα­τα εί­ναι 50.000 ευ­ρώ και για πο­λυ­κα­τοι­κί­ες 80.000 ευ­ρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό