Υπεγράφησαν δύο προγραμματικές συμβάσεις για έργα στη Σαμοθράκη

Υπεγράφησαν δύο προγραμματικές συμβάσεις για έργα στη Σαμοθράκη

Στην υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για την υλοποίηση έργων μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του Δήμου Σαμοθράκης προχώρησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς και ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νικόλαος Γαλατούμος.

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου «Αγροτική Οδοποιία και Καθαρισμός Ρεμάτων», προϋπολογισμού 58.826,94 ευρώ. Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής των αγροτικών οδών, που περιλαμβάνουν εξυγιάνσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις υπαρχόντων στοιχείων, καθώς και εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος. Θα εκτελεστούν εργασίες διάνοιξης των ρείθρων των αγροτικών δρόμων για την καλή ροή των υδάτων εκατέρωθεν αυτών, κατασκευή σωληνωτών, όπου υπάρχουν κάθετες διαβάσεις, όπως διασταυρώσεις οδών και διαβάσεις σε ιδιοκτησίες, καθαίρεση ή μετατόπιση των μαντρών ή περιφράξεων των παρόδιων αγροτεμαχίων, όπου απαιτηθεί, σε ορισμένους αγροτικούς δρόμους, καθαρισμός ρεμάτων για τη διευκόλυνση της ροής, εργασίες προστασίας από τη διάβρωση σε πρανή ρεμάτων με ενίσχυση τους με λιθορριπές, κατασκευή σωληνωτών όπου υπάρχει διασταύρωση διάβασης και ροής ομβρίων.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου «Επισκευή στέγης Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 65.780,87 ευρώ. Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επισκευής της κεραμοσκεπής του κτιρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης, για την αποφυγή εισροής νερών εσωτερικά της κεραμοσκεπής και ακολούθως στους ορόφους, στις αίθουσες και τους διαδρόμους. Οι αφορούν στην καθαίρεση των κεραμιδιών, τεγίδωση και επιτεγίδωση της σκεπής, διπλή τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης, αλλαγή ντερέ, καθαίρεση πλακοστρώσεων των δωμάτων, κατασκευή υγρομόνωσης δωμάτων, επένδυση κατακόρυφης και οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλλαγή κατεστραμμένων ζευκτών και αλλαγή φωτιστικών σωμάτων .

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στέκεται αρωγός στα έργα αναγκαίων υποδομών για τη Σαμοθράκη. Η άριστη συνεργασία με τον Δήμο του νησιού διαφαίνεται από την ομαλή ροή όλων των διαδικασιών για την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων».

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό