Υπουργείο Γεωργίας: Πριμ έως και 14 ευρώ το στρέμμα για μικρές εκμεταλλεύσεις για να αποφευχθεί εκ νέου η κατάτμηση

Υπουργείο Γεωργίας: Πριμ έως και 14 ευρώ το στρέμμα για μικρές εκμεταλλεύσεις για να αποφευχθεί εκ νέου η κατάτμηση

Οι τιµές που ανακοινώθηκαν (11,6 για αροτραίες, 10,8 για τα δέντρα και 9,8 για τα βοσκοτόπια) ως εκ τούτου είναι θεωρητικές και όσο µπαίνουν ή βγαίνουν από το σύστηµα του ΟΣ∆Ε επιλέξιµες εκτάσεις, τα ποσά αυτά θα µεταβάλλονται αναλόγως ετησίως, εφόσον το συνολικό κονδύλι των 171 εκατ. ευρώ θα παραµένει σταθερό.

 

Μάλιστα, στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, προβλέπονται ως µέγιστα ποσά τα 14 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, τα 13 ευρώ για τις µόνιµες καλλιέργειες και τα 11,7 ευρώ για τα βοσκοτόπια, εφόσον δηλωθούν λιγότερα αγροτεµάχια. Σε αντίθετη περίπτωση, ελάχιστα ποσά αντίστοιχα είναι 7 ευρώ για δέντρα-αροτραίες και 6,3 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια.

 

Σηµειώνεται εδώ, πως στο στρατηγικό σχέδιο καταγράφεται και ο φόβος να υπάρξει τεµαχισµός κάποιων εκµεταλλεύσεων ώστε να δικαιούνται αναδιανεµητική ενίσχυση. Το γεγονός αυτό επίσης θα βάλει επιπλέον δικαιούχους στο µείγµα. Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο «∆εν χορηγείται πλεονέκτηµα σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγµένα µετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκµετάλλευσή τους µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των οποίων οι εκµεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση». Παρόλα αυτά οι αρχές προσθέτουν πως δεν αναµένεται η αναδιανεµητική να αποτελέσει πολύ µεγάλο κίνητρο διαίρεσης και ως εκ τούτου ο κίνδυνος είναι µικρός.  Μένει να φανεί λοιπόν ο τρόπος που µπορεί να γίνει ο έλεγχος για διαίρεση εκµεταλλεύσεων και το πώς θα συνδεθεί το ΟΣ∆Ε του 2022 που είναι και το τελευταίο έτος πριν τη νέα ΚΑΠ, µε αυτή τη διαδικασία.

 

Υπενθυµίζεται πως κάθε χρόνο από το 2023 και µετά, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεµητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια, βρίσκονται ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα όρια στρεµµάτων:

 

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

 

 

Αροτραίων καλλιεργειών: 20 στρέµµατα ελάχιστο 110 στρέµµατα µέγιστο.

 

∆ενδρωδών καλλιεργειών: 10 στρέµµατα ελάχιστο, 40 στρέµµατα µέγιστο.

 

Βοσκοτόπων: 10 στρέµµατα  ελάχιστο, 170 στρέµµατα  µέγιστο. Ποσό περί τα 9,8 ευρώ το στρέµµα.

 

∆εν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια, µικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. Παροµοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια, µεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες µέγιστες εκτάσεις· στην περίπτωση αυτή, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη ούτε και για τα «πρώτα» εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάµεσα στην ελάχιστη και µέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε.

 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως το µέγιστο ποσό ανά εκµετάλλευση θα φτάσει περί τα 1.290 ευρώ για τις αροτραίες, στα 430 ευρώ για τις δενροκαλλιέργειες και στα 1.600 ευρώ.

 

Φάκελος χωρίς το πριµ εξόδου

 

Χωρίς το πολυαναµενόµενο Μέτρο διαδοχής (πριµ εξόδου) κατατέθηκε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά το γεγονός πως στο κεφάλαιο µε τις Ευκαιρίες (ανάλυση SWOT) αναφέρεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργού, το πρόγραµµα αυτό τελικά δεν πέρασε στο τελικό προσχέδιο του στρατηγικού σχεδίου. Παρ’ όλα αυτά ακόµα δεν έχει «κλειδώσει» τίποτα καθώς µέσα στο έτος αναµένονται παρατηρήσεις και διορθώσεις επί του στρατηγικού σχεδίου µέχρι αυτό να µπει σε εφαρµογή το 2023. Υπενθυµίζεται πως το ευρωπαϊκό πλαίσιο της ΚΑΠ προβλέπει τη βοήθεια της διαδοχής µέσω του Μέτρου Συνεργασίας: «Άρθρο 77 Συνεργασία, παράγραφος 6) Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονοµικής διαδοχής γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ιδίως για την ανανέωση µεταξύ των γενεών σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στους γεωργούς που έχουν συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή τους γεωργούς που θα έχουν φθάσει έως το τέλος της πράξης την ηλικία αυτή όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόµενο κράτος.

 

∆εν θα πληρώνονται άµεσες ενισχύσεις κάτω των 250 ευρώ και τη νέα προγραµµατική περίοδο

 

Στη νέα ΚΑΠ όπως και στην τρέχουσα δεν θα  χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αµέσων ενισχύσεων, προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρµογής διοικητικών κυρώσεων για δεδοµένο ηµερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρµόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται στα µικρά νησιά του Αιγαίου (στα οποία συγκαταλέγονται όλα

τα νησιά του Αιγαίου µε εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη).

 

Στη συµπληρωµατική εισοδηµατική ενίσχυση και όσοι δεν θα έχουν κλείσει 5ετία το 2023

 

Επιλέξιµοι για την συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών θα είναι και οι γεωργοί που έλαβαν την ενίσχυση στην τρέχουσα ΚΑΠ, για το υπόλοιπο της περιόδου (δηλαδή της 5ετίας), όπως προβλέπεται στο άρθρο 30, παρ. 2, της πρότασης του Κανονισµού 2021/2115. ∆ηλαδή, όσοι δεν θα έχουν συµπληρώσει την 5ετία, το 2023. Για παράδειγµα, το 2023 θα µπορούν να λάβουν την ενίσχυση όσοι έκαναν πρώτο ΟΣ∆Ε το 2019 και είναι έως 40 ετών, το 2024 όσοι έκαναν πρώτη φορά αίτηση ενίσχυσης το 2020 κ.ο.κ.

agronews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό