ΔΕΔΑ: Ξεκινούν με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ τα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

ΔΕΔΑ: Ξεκινούν με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ τα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

«Ξεμ­πλο­κά­ρουν» ε­πεν­δύ­σεις ύ­ψους 154 ε­κατ. ευ­ρώ σε 18 πό­λεις, με ο­ρί­ζον­τα ο­λο­κλή­ρω­σης το 2023

Μια νέ­α πε­ρί­ο­δος υ­λο­ποί­η­σης ση­μαν­τι­κών υ­πο­δο­μών φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου σε δε­κά­δες πό­λεις της ελ­λη­νι­κής πε­ρι­φέ­ρειας ξε­κι­νά με το φι­λό­δο­ξο Πρό­γραμ­μα Α­νά­πτυ­ξης 2020-2024 της Δη­μό­σιας Ε­πι­χεί­ρη­σης Δι­κτύ­ων Δι­α­νο­μής Α­ε­ρί­ου (ΔΕ­ΔΑ), συ­νο­λι­κού ύ­ψους 300 ε­κατ. ευ­ρώ. Τα έρ­γα που πα­ρέ­με­ναν σε στα­σι­μό­τη­τα α­πό το 2017, με συ­στη­μα­τι­κές προ­σπά­θει­ες που έ­γι­ναν τους τε­λευ­ταί­ους 12 μή­νες εγ­κρί­θη­καν ο­ρι­στι­κά και ξε­κι­νούν να υ­λο­ποι­ούν­ται σε τρεις Πε­ρι­φέ­ρει­ες της χώ­ρας: την Α­να­το­λι­κή Μα­κε­δο­νί­α & Θρά­κη, την Κεν­τρι­κή Μα­κε­δο­νί­α και τη Στε­ρε­ά Ελ­λά­δα.

 

Ει­δι­κό­τε­ρα:

Στε­ρε­ά Ελ­λά­δα: H Ει­δι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Δι­α­χεί­ρι­σης της Πε­ρι­φέ­ρειας ε­νέ­κρι­νε τα τεύ­χη δη­μο­πρά­τη­σης και τη δι­α­δι­κα­σί­α με την ο­ποί­α θα προ­κη­ρυ­χθούν τα έρ­γα στις πό­λεις της Λα­μί­ας, της Χαλ­κί­δας και της Θή­βας. Οι δι­ε­θνείς α­νοι­κτοί δι­α­γω­νι­σμοί της ΔΕ­ΔΑ για την ε­πι­λο­γή α­να­δό­χων στις α­νω­τέ­ρω πό­λεις θα βγουν στον «α­έ­ρα» εν­τός του ε­πό­με­νου δε­κα­η­μέ­ρου, ε­νώ θα α­κο­λου­θή­σει το α­μέ­σως ε­πό­με­νο δι­ά­στη­μα η δη­μο­πρά­τη­ση των έρ­γων στη Λι­βα­δειά, το Καρ­πε­νή­σι και την Άμ­φισ­σα.

Το έρ­γο έ­χει συ­νο­λι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 48 ε­κατ. ευ­ρώ (πλέ­ον Φ.Π.Α.) και χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό ί­δια και δα­νεια­κά κε­φά­λαι­α, κα­θώς και α­πό το Ε­ΣΠΑ 2014-2020 μέ­σω του Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Πε­ρι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας. Προ­βλέ­πει την κα­τα­σκευ­ή συ­νο­λι­κά 328 χι­λι­ο­μέ­τρων δι­κτύ­ου δι­α­νο­μής φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και του­λά­χι­στον 14.500 συν­δέ­σεις κα­τα­να­λω­τών ό­λων των κα­τη­γο­ρι­ών (οι­κια­κοί, εμ­πο­ρι­κοί, βι­ο­μη­χα­νι­κοί) έ­ως το 2024.

Πα­ράλ­λη­λα, η ΔΕ­ΔΑ θα προ­χω­ρή­σει στην ε­πέ­κτα­ση των συν­δέ­σε­ων βι­ο­μη­χα­νι­κών κα­τα­να­λω­τών στη βι­ο­μη­χα­νι­κή πε­ρι­ο­χή των Οι­νο­φύ­των.

Κεν­τρι­κή Μα­κε­δο­νί­α: Το φυ­σι­κό α­έ­ριο θα πά­ει στις πό­λεις της Κα­τε­ρί­νης, της Α­λε­ξάν­δρειας, των Σερ­ρών, του Κιλ­κίς, της Βέ­ροι­ας και των Γι­αν­νι­τσών στις ο­ποί­ες θα κα­τα­σκευα­στούν συ­νο­λι­κά 340 χι­λι­ό­με­τρα δι­κτύ­ου και θα συν­δε­θούν του­λά­χι­στον 11.000 κα­τα­να­λω­τές ό­λων των κα­τη­γο­ρι­ών έ­ως το 2024. Το έρ­γο έ­χει συ­νο­λι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 44,8 ε­κατ. ευ­ρώ (πλέ­ον Φ.Π.Α.) και συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Ε­ΣΠΑ 2014-2020 μέ­σω του Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Κεν­τρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.

Α­να­το­λι­κή Μα­κε­δο­νί­α και Θρά­κη: Υ­πο­δο­μές φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου θα α­να­πτυ­χθούν σε Ξάν­θη, Δρά­μα, Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη, Κο­μο­τη­νή, Ο­ρε­στιά­δα και Κα­βά­λα με την κα­τα­σκευ­ή συ­νο­λι­κά 496 χι­λι­ο­μέ­τρων δι­κτύ­ου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και του­λά­χι­στον 15.000 συν­δέ­σεις κα­τα­να­λω­τών ό­λων των κα­τη­γο­ρι­ών. Το έρ­γο εί­ναι συ­νο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 61,8 ε­κατ. ευ­ρώ και συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό το Ε­ΣΠΑ 2014-2020 μέ­σω του Ε­πι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης.

Ε­πι­ση­μαί­νε­ται ό­τι η δι­α­δι­κα­σί­α υ­πο­βο­λής προ­σφο­ρών στους πρώ­τους δι­α­γω­νι­σμούς που προ­κή­ρυ­ξε η ΔΕ­ΔΑ για την Πε­ρι­φέ­ρεια Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε με ε­πι­τυ­χί­α και οι ερ­γα­σί­ες κα­τα­σκευ­ής των δι­κτύ­ων α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σουν στις αρ­χές του 2021.

Στις Πε­ρι­φέ­ρει­ες Κεν­τρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας τα έρ­γα κα­τα­σκευ­ής των δι­κτύ­ων ε­κτι­μά­ται ό­τι θα ξε­κι­νή­σουν μέ­σα στο πρώ­το ε­ξά­μη­νο του 2021.

Και στις τρεις Πε­ρι­φέ­ρει­ες τα έρ­γα θα «τρέ­ξουν» με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς και θα έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί έ­ως το τέ­λος του 2023 με τη λή­ξη της Προ­γραμ­μα­τι­κής Πε­ρι­ό­δου Ε­ΣΠΑ 2014 -2020.

Πα­ράλ­λη­λα με τις κα­τα­σκευ­α­στι­κές ερ­γα­σί­ες θα γί­νον­ται οι συν­δέ­σεις των κα­τα­να­λω­τών. Ση­μει­ώ­νε­ται ό­τι ο α­ριθ­μός των συν­δέ­σε­ων κα­τα­να­λω­τών που προ­βλέ­πε­ται στο Πρό­γραμ­μα Α­νά­πτυ­ξης της ΔΕ­ΔΑ εί­ναι ο ε­λά­χι­στος που μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί. Ε­άν υ­πάρ­ξει με­γα­λύ­τε­ρη ζή­τη­ση α­πό την το­πι­κή κοι­νω­νί­α, οι συν­δέ­σεις θα εί­ναι πολ­λα­πλά­σι­ες. Ε­πί­σης, σε ό­λους τους κα­τα­να­λω­τές πα­ρέ­χε­ται έκ­πτω­ση 100% στα τέ­λη σύν­δε­σης.

Ταυ­τό­χρο­να, η ΔΕ­ΔΑ προ­χω­ρά σε ό­λες τις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γει­ες για την α­πρό­σκο­πτη υ­λο­ποί­η­ση του σχε­δια­σμού της στις Πε­ρι­φέ­ρει­ες Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας, Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και Η­πεί­ρου. Η δι­α­δι­κα­σί­α έν­τα­ξης των συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νων έρ­γων στα Ε­πι­χει­ρη­σια­κά Προ­γράμ­μα­τα των Πε­ρι­φε­ρει­ών Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας βρί­σκε­ται στο τε­λι­κό στά­διο. Την ί­δια στιγ­μή, η ε­ται­ρεί­α προ­ε­τοι­μά­ζει την υ­λο­ποί­η­ση των έρ­γων στην Πε­ρι­φέ­ρεια Η­πεί­ρου με ί­διους πό­ρους.

Ο υ­πουρ­γός Πε­ρι­βάλ­λον­τος και Ε­νέρ­γειας, Κω­στής Χα­τζη­δά­κης, δή­λω­σε σχε­τι­κά:

«Εί­ναι πο­λύ ση­μαν­τι­κό που ξε­πε­ρά­στη­καν ό­λα τα εμ­πό­δια και «ξεμ­πλό­κα­ραν» έρ­γα 154 ε­κατ. ευ­ρώ σε 18 πό­λεις που θα ξε­κι­νή­σουν ά­με­σα, ε­νι­σχύ­ον­τας την α­νά­πτυ­ξη και την α­πα­σχό­λη­ση σε μια κρί­σι­μη συγ­κυ­ρί­α. Με την έγ­κρι­ση των τευ­χών δη­μο­πρά­τη­σης για τους πρώ­τους δι­α­γω­νι­σμούς στη Στε­ρε­ά Ελ­λά­δα, γί­νε­ται έ­να α­κό­μα με­γά­λο βή­μα για την υ­λο­ποί­η­ση του φι­λό­δο­ξου α­να­πτυ­ξια­κού προ­γράμ­μα­τος της ΔΕ­ΔΑ, που προ­βλέ­πει την ε­πέ­κτα­ση του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου σε πά­νω α­πό 30 πό­λεις της Ελ­λά­δας έ­ως το 2024, δι­α­δι­κα­σί­α που θα α­πο­φέ­ρει ση­μαν­τι­κά ο­φέ­λη στους πο­λί­τες, τις ε­πι­χει­ρή­σεις, το πε­ρι­βάλ­λον αλ­λά και την οι­κο­νο­μί­α».

Α­πό την πλευ­ρά του, ο Δι­ευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της ΔΕ­ΔΑ, Μά­ριος Τσά­κας υ­πο­γράμ­μι­σε:

«Με την έγ­κρι­ση των έρ­γων στις πρώ­τες τρεις Πε­ρι­φέ­ρει­ες, ο κύ­κλος των χα­μέ­νων ευ­και­ρι­ών που ά­νοι­ξε το 2017 κλεί­νει ο­ρι­στι­κά και αρ­χί­ζει η υ­λο­ποί­η­ση του με­γα­λύ­τε­ρου p­r­o­j­e­ct ε­πέ­κτα­σης δι­κτύ­ου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό την ε­πο­χή που δη­μι­ουρ­γή­θη­κε το βα­σι­κό δί­κτυ­ο α­γω­γών στη χώ­ρα. Θα συ­νε­χί­σου­με να ερ­γα­ζό­μα­στε με α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και συ­νέ­πεια ώ­στε ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ροι πο­λί­τες και ε­πι­χει­ρή­σεις της ελ­λη­νι­κής πε­ρι­φέ­ρειας να α­πο­κτή­σουν πρό­σβα­ση στα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, αυ­τής της φθη­νής και φι­λι­κής προς το πε­ρι­βάλ­λον μορ­φής ε­νέρ­γειας που θα α­πο­τε­λέ­σει το βα­σι­κό καύ­σι­μο με­τά­βα­σης της χώ­ρας προς έ­να κα­θα­ρό ε­νερ­γεια­κό μέλ­λον».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό