Δράση Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του μαστού

Δράση Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του μαστού

Το Κέν­τρο Κοι­νό­τη­τας με Πα­ράρ­τη­μα Ρο­μά του Δή­μου Κο­μο­τη­νής σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Σύλ­λο­γο «Δύ­να­μη Ψυ­χής» με α­φορ­μή τον μή­να «Ευ­αι­σθη­το­ποί­η­σης για τον Καρ­κί­νο του μα­στού» δι­ορ­γα­νώ­νει τη δρά­ση «Κλι­νι­κή ε­ξέ­τα­ση μα­στού» με στό­χο την κι­νη­το­ποί­η­ση γυ­ναι­κών, ω­φε­λού­με­νων του προ­γράμ­μα­τός του, για προ­λη­πτι­κό έ­λεγ­χο του καρ­κί­νου του μα­στού.

Η δρά­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 30 Ο­κτω­βρί­ου 2021, η­μέ­ρα Σάβ­βα­το, ώ­ρα 15:00 μ.μ στο Πο­λυ­λει­τουρ­γι­κό Κέν­τρο Κο­μο­τη­νής, ε­πί της ο­δού Γρ. Μα­ρασ­λή 1.

Η ε­ξέ­τα­ση για την πρό­λη­ψη του μα­στού θα δι­ε­νερ­γη­θεί α­πό τον ια­τρό κ. Βλά­σιο Δ. Τσαν­τή­λα, χει­ρούρ­γο στην A’ Χει­ρουρ­γι­κή Κλι­νι­κή του 424 Γε­νι­κού Στρα­τι­ω­τι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου, με ε­ξει­δί­κευ­ση στην χει­ρουρ­γι­κή ογ­κο­λο­γί­α μα­στού.

Δή­λω­ση συμ­με­το­χής: Κέν­τρο Κοι­νό­τη­τας με Πα­ράρ­τη­μα Ρο­μά

Τη­λέ­φω­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 2531032401

Ώ­ρες ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης: 08:00 π.μ -14:30 μ.μ.

Οι συμ­με­τέ­χου­σες θα πρέ­πει να ε­πι­δει­κνύ­ουν κα­τά την εί­σο­δό τους στο κτή­ριο το πι­στο­ποι­η­τι­κό εμ­βο­λια­σμού ή r­a­p­id-t­e­st C­o­v­id-19.

Θα τη­ρη­θούν ό­λα τα προ­λη­πτι­κά μέ­τρα κα­τά του C­o­v­id-19.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό