Πνοή στα αγροτικά δάνεια δίνει ο νέος μηχανισμός επιδότησης επιτοκίου

Πνοή στα αγροτικά δάνεια δίνει ο νέος μηχανισμός επιδότησης επιτοκίου

«Όταν ο αγρότης θα καλείται να πληρώσει για τα πέντε πρώτα χρόνια δανεισµού τόκο 15.000 ευρώ, θεωρούµε πως δεν είναι λίγο να ερχόµαστε εµείς µέσω της ΚΑΠ και να του πληρώνουµε τα 12.000 για λογαριασµό του».

Με αυτόν τον τρόπο εξήγησε στην Agrenda το νέο µηχανισµό επιδότησης επιτοκίου 80% που ετοιµάζεται αυτήν την περίοδο για µεγάλα αγροτικά επενδυτικά δάνεια  12ετούς διάρκειας και ύψους  από 10.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ, πηγή µε ενεργή συµµετοχή στο σχεδιασµό του παραπάνω εργαλείου που θα είναι έτοιµο το δεύτερο τρίµηνο του 2024. Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Γ. Κοντονή στο agronews.gr, πρόκειται για µία καίρια προσθήκη που θα γίνει στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα ενσωµατωθεί στο ήδη υπάρχον όφελος της εγγύησης δανεισµού που προσφέρεται. Μάλιστα, η επιδότηση του επιτοκίου, εκτιµάται πως τελικώς δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ενίσχυση δαπανών (Ακαθάριστό Ισοδύναµο Επιχορήγησης) από επενδυτικά προγράµµατα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς όπως µας εξήγησε «δεν αποτελεί µέρος της δαπάνης που επιχορηγείται από τα προγράµµατα». Το παραπάνω θα ξεκαθαριστεί στην πορεία και µετά την τελική τροποποίηση του σχετικού χρηµατοδοτικού εργαλείου.

Σηµειώνεται εδώ πως η επιδότηση επιτοκίου είναι ένα εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό στην ερχόµενη ΚΑΠ.

Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (µετά την προγραµµατισµένη τροποποίηση)

Αφορά επενδυτικά δάνεια άνω των 10.000 ευρώ αγροτών και µεταποιητών του αγροτικού τοµέα αλλά και αυτόνοµο κεφάλαιο κίνησης. ∆ύναται να συνδυαστεί µε επιδότηση από Σχέδια Βελτίωσης και το Μέτρο Εµπορίας-Μεταποίησης του ΠΑΑ. Προσφέρονται:

■ Μειωµένες εξασφαλίσεις: 50% –100% µείωση στις απαιτούµενες εξασφαλίσεις.

■ Μειωµένα επιτόκια δανεισµού: 0,5 –1,25 εκατοστιαίες µονάδες µείωση.

■ Επιδότηση επιτοκίου για τα 5 πρώτα χρόνια διάρκειας του δανεισµού ύψους έως 80%.

■ Μειωµένα έξοδα φακέλου: 20% µείωση.

■ Ευρεία επιλεξιµότητα δαπανών: κεφάλαιο κίνησης, ζωικό κεφάλαιο, ετήσιο φυτικό κεφάλαιο, µεταχειρισµένος εξοπλισµός.

■ ∆άνεια για κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ µε την προϋπόθεση επένδυσης ή την υλοποίηση Σχεδίου Βελτίωσης.

Ταµείο Μικροπιστώσεων Πρωτογενούς Τοµέα

∆ιαθέσιµο επίσης από τον Μάρτιο θα είναι ξανά το Ταµείο Μικροπιστώσεων Πρωτογενούς Τοµέας για αγροτικά δάνεια ύψους 3.000-25.000 ευρώ. Οι παροχές του εργαλείου αυτού είναι οι εξής:

■ ∆υνατότητα εφαρµογής εµβόλιµης περιόδου χάριτος 24 µηνών σε εκταµιευµένα δάνεια για Τελικούς Αποδέκτες που αντιµετωπίζουν ανωτέρα βία ή φυσική καταστροφή και στη διατήρηση της περιόδου χάριτος για τα νέα δάνεια.

■ Έτη αποπληρωµής από τα 5 στα 7 για υφιστάµενα δάνεια παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεοµηνίες.

■ Επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη αποπληρωµής του δανείου.

■ Μετά τα δύο έτη αποπληρωµής το επιτόκιο χρηµατοδοτείται κατά 50%.

EaSI Μικροχρηµατοδότηση Αγροτών

Ενεργό είναι ακόµη το εργαλείο «EaSI Μικροχρηµατοδότηση Αγροτών». Παρέχει µικροχρηµατοδοτήσεις µέχρι 25.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράµµατος EaSI µε σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτοµίας, µε την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF), µε στόχευση το σύνολο της επιχειρηµατικότητας των µικρών επιχειρήσεων. Tα πλεονεκτήµατα των δανείων EaSI είναι οι περιορισµένες εξασφαλίσεις και η ανταγωνιστική τιµολόγηση. Η περίοδος διαθεσιµότητας δανείων είναι µέχρι µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, που έχει αναλάβει η κάθε Τράπεζα.

Ταµείο Νέων Αγροτών

Ένα νέο Ταµείο που θα συνδυάζει πριµ πρώτης εγκατάστασης συν εγγυηµένο δανεισµό, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ σχεδιάζεται για ενεργοποίηση το 2025.

Εγγυήσεις και επιδότηση 2 µονάδων επιτοκίου στα νέα δανειοδοτικά εργαλεία του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Βελτιωµένο σε σύγκριση µε το ΤΕΠΙΧ 1 και 2 και µε πόρους 500 εκατ. ευρώ µε στόχο τη µόχλευση δανείων 2,1 δις. ευρώ, θα είναι το Ταµείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3.

Μέσω αυτού του νέου εργαλείου, προβλέπεται εγγύηση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στο 80% και σε υφιστάµενες στο 70% του δανείου, ενώ θα επιδοτείται επίσης µε 2 µονάδες το επιτόκιο δανείου που παίρνουν οι επιχειρήσεις. Στο εγγυοδοτικό σκέλος, το 40% του δανείου είναι µε µηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 60% µε επιδότηση τριών ποσοστιαίων µονάδων.

Σηµειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταµείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταµείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταµείο Συγχρηµατοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ), ενώ το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν µόνο ταµείο παροχής συγχρηµατοδοτούµενων δανείων. Έτσι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα παρέχει δάνεια µε διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια.

Στόχος του Ταµείου είναι η δηµιουργία χρηµατοδοτικών µέσων για τη στήριξη και ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των µικρών επιχειρήσεων µεσαίας κεφαλαιοποίησης, των επιχειρήσεων µεσαίας κεφαλαιοποίησης και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε πηγές χρηµατοδότησης.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα είναι επιλέξιµες οι µεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα και όχι οι αγρότες.

Εκχωρηση ενισχυσησ σε τραπεζες για υλοποιηση σχεδιων βελτιωσησ

Με τις εγκρίσεις των Σχεδίων Βελτίωσης πλέον να βρίσκονται στα χέρια των αγροτών στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, ξεκινάει η περίοδος υλοποίησης που αυτή τη φορά θα διαρκέσει αυστηρά έως το τέλος του 2025. Μία εκ των πρακτικών υλοποίησης που δοκιµάστηκε στα περασµένα Σχέδια µε επιτυχία ήταν η εκχώρηση της ενίσχυσης σε τράπεζα ώστε να προχωρήσει οµαλά και γρήγορα το επενδυτικό πλάνο των δικαιούχων.

Πώς λειτουργεί η εκχώρηση

Πρόκειται για το εργαλείο «πρόσθετης πράξης» δηλαδή της εκχώρησης της ενίσχυσης στην τράπεζα για την έκδοση δανείου, ένα εργαλείο που έφερε δάνεια 80 εκατ. ευρώ για 1.800 Σχέδια Βελτίωσης της περασµένης περιόδου. Ο δικαιούχος, πηγαίνει στην τράπεζα υπογράφει ένα συµφωνητικό το οποίο λέει ότι δεσµεύεται ότι θα δηλώσει στο υπουργείο έναν αριθµό λογαριασµού και µε τη σειρά του το υπουργείο δεσµεύεται ότι δεν θα τον αλλάξει το λογαριασµό. Η τράπεζα µετά δίνει το δάνειο και τα χρήµατα µε ευνοϊκούς όρους, µε εγγύηση το δηµόσιο χρήµα.

Για παράδειγµα:

Ένας αγρότη διαθέτει το 20% των πόρων και µία έγκριση. Το υπόλοιπο 80% πρέπει να το βρει και µετά να πληρωθεί την επιδότηση. Έρχεται λοιπόν η τράπεζα και προεξοφλεί το 50% της επιχορήγησης µε εγγύηση την ίδια την επιδότηση στον αγρότη για να ξεκινήσει την υλοποίηση. Εκεί λοιπόν που ο αγρότης είχε 20% των χρηµάτων που απαιτούνται βρίσκεται µε την προεξόφληση, στο 70%. Του λείπει το 30% το οποίο µπορεί να λάβει µε δάνειο είτε ελέυθερο είτε µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου. Αποπληρώνει λοιπόν άµεσα το έναντι επιχορήγησης όταν αυτή πληρωθεί και η επιβάρυνσή του θα είναι στο 30% µε δανεισµό µακράς διάρκειας.

Αναπτυξιακός Νόµος

Tα επόµενα Σχέδια Βελτίωσης θα αργήσουν µε την ηµεροµηνία προκήρυξής τους να γράφει πάνω 2025, αλλά χωρίς να είναι ακόµη κανείς σε θέση να ορίσει το πότε ακριβώς. Πιο άµεσα θα έρθει η πρόσκληση του δεύτερου κύκλου αιτήσεων του Αναπτυξιακού Νόµου ύψους 150 εκατ. ευρώ και συγκεκριµένα προς τα τέλη Μαρτίου. Ωστόσο, αλλαγές ως προς τους όρους ενίσχυσης δεν πρόκειται να υπάρξουν, παρά τα πολλά παράπονα που διατυπώθηκαν από µεγάλη µερίδα αγροτών για την «περιφρόνηση» του Αναπτυξιακού Νόµου 4887/2022 στις αγροτικές επενδύσεις. Όχι µόνο γιατί καθυστερεί βασανιστικά η έκδοση των καταλόγων µε τις εγκρίσεις από την προκήρυξη του 2022 αλλά και γιατί δεν φαίνεται να διευκολύνεται ιδιαίτερα η υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται µε τον πρωτογενή τοµέα ούτε στην επόµενη προκήρυξη, όταν τελικά αυτή ωριµάσει.

Ο περιορισµός του 30% επί του προϋπολογισµού για τις δαπάνες σε τρακτέρ και παρελκόµενα θα παραµείνει.

Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζοντας τον αγρότη για µια αειφόρο ανάπτυξη

Η ελληνική αγροτική οικονοµία βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις: την κλιµατική κρίση. Η αντιµετώπισή της ενεργοποιεί τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, µε στόχο τη στήριξη των καλλιεργειών τους για µια αειφόρο ανάπτυξη.

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται δίπλα στον παραγωγό σε κάθε επενδυτικό βήµα του, καθώς πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισµός του αγροτικού τοµέα συµβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων προϊόντων και προσθέτει υπεραξία, που εν τέλει οδηγεί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Με χρηµατοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ κατ΄ έτος στη διετία 2023-2024, εξασφαλίζει στον αγρότη:

1) ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και

2) χρηµατοδοτικά σχήµατα για την αξιοποίηση των επιχορηγούµενων προγραµµάτων.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), το Ταµείο Μικρών ∆ανείων και το Ταµείο Εγγυήσεων συνθέτουν τη βεντάλια της χρηµατοδοτικής στήριξης και συγκεκριµένα:

  1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τις επιλέξιµες δαπάνες του ΠΑΑ, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, παρέχεται ολιστική αντιµετώπιση των επενδυτικών σχεδίων µε το εξειδικευµένο δάνειο, που προεξοφλεί τη δηµόσια στήριξη (επιχορήγηση), χωρίς την ανάγκη λήψης πρόσθετων εξασφαλίσεων. Σε συνδυασµό µε κάποιο από τα επενδυτικά δάνεια (αφορά σε ποσοστό κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής) ο παραγωγός µπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο.
  2. Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ). Καλύπτει αγορά επαγγελµατικού εξοπλισµού (π.χ. θερµοκουρτίνα, κ.λπ.) και δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Είναι άτοκο κατά την πρώτη διετία και στην υπολειπόµενη διάρκεια το επιτόκιο είναι µειωµένο 50%, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταµείου.
  3. Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το ΥπΑΑΤ, για τη χορήγηση δανείων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή παραγωγή και στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, µε προνοµιακούς όρους χορήγησης. Το ΕΤΕ παρέχει την εγγύηση είτε έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα επιχορήγησης     είτε υλοποιούνται χωρίς να έχουν ενταχθεί σε κάποιο επιχορηγούµενο πρόγραµµα. Οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται µε τη µορφή µακροπροθέσµου δανείου, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης.

Επιπλέον η Τράπεζα Πειραιώς χρηµατοδοτεί την εγκατάσταση/ανανέωση φωτοβολταϊκών σταθµών, την αγορά γης και εξοπλισµού, ενώ παρέχει και µια σειρά χρηµατοδοτικών λύσεων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του αγροτικού κόσµου, όπως:

  1.  Αγροκίνηση. Το νέο προϊόν της Τράπεζας Πειραιώς αφορά χρηµατοδότηση, για ενίσχυση της ρευστότητας και για κάλυψη αναγκών µονιµότερου χαρακτήρα, όπως αγορά εισροών για αποθεµατοποίηση, έκτακτες επισκευές εγκαταστάσεων κ.λπ., µε δυνατότητα αποπληρωµής σε βάθος πενταετίας.
  2. Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών. Καλύπτει ετήσιες ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης (αγροτικά εφόδια, εργόσηµα, κόστος θέρµανσης, εντοµοστεγή δίχτυα κ.λπ.). Το πιστοδοτικό όριο συνδέεται µε το είδος της καλλιέργειας και το µέγεθος της αγροτικής εκµ
  3. ετάλλευσης, µε στόχο την ολοκληρωµένη χρηµατοδότηση των παραγωγικών δαπανών.
  4. Μικρο-χρηµατοδότηση Αγροτών. Αφορά χρηµατοδότηση µέχρι 5.000 ευρώ για κάλυψη έκτακτων αναγκών της εκµετάλλευσης, όπως αποκατάσταση ζηµιών στο γεωργικό εξοπλισµό, µικροεπισκευές, αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου και οποιαδήποτε άλλα µη προγραµµατισµένα έξοδα.
  5. Κάρτα Συµβολαιακής Γεωργίας /Κτηνοτροφίας. Με τα προγράµµατα της Συµβολαιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς προσεγγίζει «ολιστικά» την αλυσίδα αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τοµέα και συµβάλλει στον εξορθολογισµό του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών, παραγωγών-αγροτικών συνεταιρισµών – µεταποιητικών επιχειρήσεων. Η Συµβολαιακή Τραπεζική υποστηρίζει τους «νέους» αγρότες, τις Οµάδες Παραγωγών µε αναπτυξιακή προοπτική, ενώ συµβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, παρέχοντας στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µία ολοκληρωµένη δέσµη υπηρεσιών.

Η επιλογή της κατάλληλης χρηµατοδότησης γίνεται σε εξατοµικευµένη βάση, σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε αγροτικής εκµετάλλευσης για κάλυψη τόσο καθηµερινών, λειτουργικών αναγκών όσο και επενδυτικών αναγκών. Επιπρόσθετα µε νέες δοµές και θεσµικές προσθήκες στην Αγροτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, θα αναδειχθούν στο επόµενο διάστηµα νέες περιοχές και θεµατικές µε υψηλό ενδιαφέρον τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους όσο και για τη χρηµατοδοτική στήριξή τους. 

Πηγή: agronews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό