Σκληρός ανταγωνισμός στα Βιολογικά, χάνουν γήπεδο τα αροτραία

Σκληρός ανταγωνισμός στα Βιολογικά, χάνουν γήπεδο τα αροτραία

Από την Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρµα αιτήσεων για τη συµµετοχή στη δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας, µε τους ενδιαφερόµενους να έχουν περιθώριο ένα µήνα για την αίτηση.

 

Σκληρός ανταγωνισμός  στα Βιολογικά, χάνουν  γήπεδο τα αροτραία, με  καλύτερη τύχη στο  μέτρο τα κηπευτικά

Η συγκεκριµένη πρόσκληση είναι η πρώτη από τη νέα «φουρνιά» προκηρύξεων καθώς θα ακολουθήσουν η Απονιτροποίηση και η ∆άσωση Γαιών (βλ. ρεπορτάζ σελ. 16-17). Αυτό σηµειώνεται καθώς, τα αγροτεµάχια µπορούν να ενταχθούν µόνο σε µία δράση. ∆ηλαδή εφόσον µπουν σε Βιολογικά δεν δύναται να λάβει ο παραγωγός και πριµ νιτρικών για τη συγκεκριµένη έκταση.

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ανταγωνισµός για την ένταξη αναµένεται σκληρός. Αρκεί να αναφερθεί πως στην περασµένη προκήρυξη του 2019, µόλις δύο εκµεταλλεύσεις της ∆υτικής Μακεδονίας είχαν απορροφήσει προϋπολογισµό όσο όλοι οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Ηπείρου (2,3 εκατ. ευρώ). Η «καινοτοµία» στην τωρινή πρόσκληση είναι πως τα 490 εκατ. ευρώ µοιράζονται ανά κλάδο και θα υπάρξουν ξεχωριστοί πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων για:  αροτραίες (116 εκατ. ευρώ), µόνιµες καλλιέργειες, κηπευτικά, αρωµατικά (210 εκατ. ευρώ), παραγωγικά ζώα (130 εκατ. ευρώ) και µελισσοκοµία (34 εκατ. ευρώ).

 

Για όλες τις παραπάνω οµάδες παραγωγής προκηρύσσονται οι δράσεις:

∆ράση 11.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας,, αγροτεµάχια που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020.

∆ράση 11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει αγροτεµάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές, στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.

Μοριοδότηση για την ένταξη

 

Για τη ∆ράση 11.1 (µετατροπή) προτεραιότητα ένταξης έχουν γεωργοί νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (40 µόρια). Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη. Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 11 ανάλογα την έκταση) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Για τη ∆ράση 11.2 τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν όσοι έχουν σύµβαση µε πιστοποιητή για 5 έτη (6 µόρια/έτος). Μόρια επίσης λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 10 µόρια), οι κατ’ επάγγελµα αγρότες (ορισµένοι στο ΜΑΑΕ έως την ηµεροµηνία που βγήκε η προκήρυξη) και τα µέλη συνεργατικών σχηµάτων.

AgroNews

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό