Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΑΓΣ-ΑΠΘ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΑΓΣ-ΑΠΘ

Νέες προοπτικές και διαύλους συνεργασίας ανοίγει το Μνημόνιο που υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Dr. Jeff Lansdale και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα σχεδόν 25ετούς πολυεπίπεδης συνεργασίας και παίρνει πλέον μία πιο θεσμική μορφή. Οι διοικήσεις των δύο Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή και τους στόχους τους, την ανάγκη για καινοτομία και εξωστρέφεια και τα οφέλη από τη διασύνδεση των υπηρεσιών τους, προχώρησαν στην υπογραφή της συμφωνίας με στόχο να αποτελέσει εφαλτήριο στενότερης και αποδοτικότερης συνεργασίας.

Παρόντες στη σεμνή τελετή ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Πασχάλης Φορτομάρης, ο Καθηγητής Γιώργος Αρσένος και ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Παπαδόπουλος, ενώ από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραβρέθηκαν οι Επικεφαλής του Βουστασίου και του Γαλακτοκομείου, Στράτος Σουγλής και του Πτηνοτροφείου, Στάθης Γιαννακάκης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι «η διατύπωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση μορφών συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, κοινών δραστηριοτήτων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και άλλων συγκεκριμένων αλλά και ανοιχτών στο μέλλον δράσεων που συνδράμουν στην αλληλεπίδραση των δύο φορέων, στην επίτευξη της αποστολής τους, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής τους δραστηριότητας».

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών και του ερευνητικού δυναμικού του Α.Π.Θ. και ειδικότερα του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας έχουν αναπτυχθεί συνεργατικές δράσεις με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για βελτίωση της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, οι συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν από κοινού τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό συνδυασμένων δράσεων για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας, και ειδικότερα ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της πτηνοτροφίας, της βοοτροφίας και της αιγοπροβατοτροφίας. H συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων σε ερευνητικά έργα ή ακόμα και μέσω της δημιουργίας εταιρειών έντασης γνώσης-spin off.

Οι δύο εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεσμεύονται να συνεργαστούν συστηματικά ώστε να προωθηθεί ενεργά η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των κοινών τους ερευνητικών έργων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό