ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 86ῃ Ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ,βκβ΄ (2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 86ῃ Ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ,βκβ΄ (2022)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 86

Ἐπί τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ,βκβ΄ (2022)

 

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Φοβερό καί παράδοξο μυστήριο βλέπουμε νά συντελεῖται σήμερα. Ὁ ἀσύλληπτος συλλαμβάνεται καί στέκεται δεμένος μπροστά στόν Πιλᾶτο ὡς κατάδικος. Καταδικάζεται σέ σταυρικό θάνατο. Ὁδηγεῖται ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν Αὐτός ὁ ὁποῖος «ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Ἠσαΐας 53, 9).

Ὁ Χριστός ὑπέμεινε ὅλα τά φρικτά πάθη μὲ ἀποκορύφωμα τὸν σταυρικό θάνατο μέ βαθειά σιωπή: «ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα» (Ματθ. 26΄,63). Ἀλλά καί μὲ ἄκρα ταπείνωση: «ἐκκένωσε ἐαυτόν λαβών δούλου μορφή» (Φιλιπ. β΄, 7). Δὲν διεκδίκησε τό δίκαιό Του μὲ κοσμικό τρόπο. Στὴν ἐπιθετικότητα καὶ τὴν βία τῶν ἀνθρώπων ὁ θεάνθρωπος ἀπαντᾶ ὄχι διὰ τῆς βίας ἀλλά διὰ τῆς συγχωρήσεως : «πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασιν τὶ ποιοῦσιν» (Λουκ. 23, 34). Δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος τρόπος οὐσιαστικῆς καὶ τελικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κακοῦ. Τὸ κακό δὲν νικᾶται διὰ τῆς ἀντιδικίας. Ἀκόμα καὶ οὶ Νόμοι δὲν μποροῦν νὰ ἐξαλείψουν τὸ κακό παρά μόνο νὰ τὸ περιορίσουν καὶ νὰ τὸ καταστείλουν παροδικά καὶ πρόσκαιρα. Ἀλλά στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου ἀποδείχθηκε ὅτι τὸ κακό, ἡ βία, ἡ ἐπιθετικότητα τῶν ἀνθρώπων ἔχει πεπερασμένη ἰσχύ καὶ περιορισμένη δύναμη. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, μᾶς βεβαιώνει ὅτι τὸ κακό δὲν ἔχει παντοτινή ἀλλά πρόσκαιρη ἡγεμονία καὶ ἐπιρροή.

Βεβαίως τὸ κακό συμπεριφέρεται ὡς νὰ εἶναι ὁ κυρίαρχος τῆς ἱστορίας, ἀλλά ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἐπιβεβαιώνει τὴν τελεσίδικη ἐπικράτησὴ του. Βεβαίως ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία περιοδικά δοκιμάζεται ἀπό τὰ δεινά τοῦ κακοῦ, δηλαδή τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὄχι μόνο σὲ ἀτομικό ἐπίπεδο, ἀλλά σὲ κοινωνικό καὶ σὲ παγκόσμιο, ὅπως στὶς ἡμέρες μας. Ὁ πόλεμος, ἡ γενοκτονία, οἱ ἀνταγωνισμοί, οἱ συρράξεις καταδυναστεύουν τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἀλλά ἡ ἰδανική, ἡ οὐσιαστικότερη ἀπάντηση στὸ κακό δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ κακό, ἡ βία στὴ βία. Ἀλλά σύμφωνα μὲ τὸν Θεάνθρωπο μόνο ἡ ἀγάπη, ἡ συγχωρητικότητα, ὁ διάλογος καὶ ἡ συνδιαλλαγή μποροῦν νὰ νικήσουν τὸ κακό τελεσίδικα καὶ νὰ ἀμβλύνουν στὸ παρόντα αἰῶνα τὶς συνέπειες τοῦ κακοῦ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα σχέσεων ἀνθρώπων καὶ λαῶν.

Μὲ αὐτές τὶς ἐλάχιστες σκέψεις, σᾶς παρακαλῶ νὰ προσκυνήσουμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου ἀναφωνώντας : Ἀνεξίκακε Κύριε μή μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν μας συγχώρησέ μας, ἐλέησέ μας, σῶσε μας, καθότι ἀδελφοί μου οὐδείς ἀναμάρτητος παρά μόνο ὁ ἑκουσίως σταυρωθείς καὶ Ἀναστάς  Κύριος καί Θεός μας.

Καλή Ἀνάσταση μὲ εἰρήνη στὴν ἀνθρωπότητα.

Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὸν σταυρωθέντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό